Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Нүүр
Товч тайлан PDF Хэвлэх И-мэйл
2012 оны 9-р сарын 21, Баасан гариг, 23:52

Тус сектор нь 2003-2009 оныг дуустал дараахи ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чиглэлээр:

2003 он
• Монгол Улсын Олон улсын гэрээний тухай хуулийн үр нөлөө
• ДХБ­ын гэрээ, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж буй байдалд үнэлгээ өгөх, цаашдын зорилго, аргачлал
• Монгол Улсын Иргэний хууль тогтоомж дахь зөрүүтэйн эрх зүйн онол, практик
• Олон улсын болон харьцуулсан эрх зүйн нэр томъёог судалж сан бүрдүүлэх
• Монгол Улсын нэгдэж орсон олон улсын олон талт болон хоёр талт гэрээний сан бүрдүүлэх ба хөтлөх

2004 он
• Монгол Улсын Олон улсын гэрээний тухай хуулийн үйлчлэх механизм, түүний эерэг, сөрөг талууд
• ДХБ-ын хэлэлцээрүү-дийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх
• Хэвшүүлэн хэрэглэх эрх зүйг Монгол Улсад практикт хэрэглэж байсан нь
• Олон улсын болон харьцуулсан эрх зүйн нэр томьёо судлал
• Монгол Улсын Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн механизм, түүний эерэг, сөрөг тал
• Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын болон хоёр талт гэрээний сан бүрдүүлэх ба хөтлөх
• Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн судалгаа (хуулийг боловсруу-лахдаа харгалзан үзсэн гадаад улсын хууль, олон улсын байгууллагын төсөл, зөвлөмж)
• Зүүн өмнөд Ази дахь хүний эрхийн төлөв байдал
• Хуулийн төсөл боловсруулах, хууль тогтоох үе шатанд иргэдийг оролцоог хангах

2005 он
• “Олон улсын гэрээг хэрэглэх” сэдэвт судалгааны ажлын дэд сэдэв 1. Олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэж буй байдал
• Олон улсын болон харьцуулсан эрх зүйн нэр томъёо судлал
• Монгол Улсын Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн механизм, түүний эерэг, сөрөг тал

2006 он
• “Олон улсын гэрээг хэрэглэх” сэдэвт судалгааны ажлын дэд сэдэв 2. Олон улсын эрх зүй ба үндэсний эрх зүйн харилцан хамаарал
• Гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын тухай Монгол Улсын хуулийг боловсронгуй болгох

2007 он
• ДХБ-ын стандартад үндэсний хууль тогтоомжийг нийцүүлэх асуудал
• Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар
• Хөрөнгө оруулалтын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт (харьцуулсан судалгаа)

2008 он
• Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсронгуй болгох
• Харъяатын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ын төсөл боловсронгуй болгох
• Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн тогтолцоог судлах

2009 он
• Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн тогтолцоог судлах
• Шүүх эрх мэдлийн хүрээний хууль тогтоомжийг хүний эрхийн олон улсын гэрээнд уялдуулах, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх арга зам
• Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар

Хэвлэн нийтлэх ажлын чиглэлээр:

2003 он
Гарын авлага, ном
• “Эрх зүйн туслалцааны гэрээний эмхтгэл”
• “Бизнесийн эрх зүй” гарын авлага
• “Professional English for Lawyers” сурах бичиг
• “Давхар татвар ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлыг урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хоёр талт олон улсын гэрээний эмхтгэл”
• “Монгол Улсын эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх асуудлаархи олон улсын хоёр талт гэрээ, хэлэлцээрийн эмхтгэл”
• бизнес эрхлэгчдэд зориулсан “Бизнесийн эрх зүй” гарын авлага

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• “ДХБ­ын гол гэрээ, хэлэлцээрийн тухай”
• “Харьцуулсан эрх зүйн чиг хандлага ба конвергенци”,
• “Жишиг эрх зүйн давуу ба сул тал”
• ”Эрх зүйн холимог тогтолцоон дахь жишгийн үүрэг: Луизиана болон Филиппиний эрх зүйн тогтолцоонд хийсэн харьцуулсан судалгаа”
• “Хууль зүйн дээд сургуульд элсэн орох журам: одоогийн байдал ба ирээдүйд тулгамдах асуудал”,
• “Хамтран ажиллах гэрээ”,
• “Английн шүүхийн шийдвэр эмхтгэх үйл ажиллагаа”,

2004 он
Гарын авлага, ном
• Хуульчдаас сонгон шалгаруулалтад зориулсан сорилго
• хуульчдад зориулсан “Учебное пособие по русскому языку” сурах бичиг
• “Олон улсын хувийн эрх зүйн бодлогын хураамж”-
• “Оюуны өмчийн эрх” тайлбар толийн

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• ““Хамтран ажиллах гэрээ”,
• “Английн шүүхийн шийдвэр эмхтгэх үйл ажиллагаа”,
• “Эвтанаци буюу өвчтөн өөрийн хүсэлтээр үхэх эрхийн тухай ба хүний эрх”

2005 он
Гарын авлага, ном
• “Олон улсын гэрээний эрх зүй” гарын авлага
• ”Олон улсын гэрээ-III боть” эмхтгэл
• Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм Олон улсын гэрээ
• Харьцуулсан эрх зүйн зарим асуудал нэг сэдэвт бүтээл
• ”Олон улсын худалдааны эрх зүйн зарим асуудал” нэг сэдэвт бүтээл
• Дэлхийн улс орнуудын эрх зүйн тогтолцоо ном

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• Арбитрийн ажиллагааны олон улсын эрх зүйн зохицуулалт
• ”Монгол, Болгар улсын эрх зүйн тогтолцоог харьцуулах нь”
• Маргааныг шүүхээс гадуур шийдвэрлэх арга: зуучлал
• БНХАУ дахь хүний эрхийн төлөв байдал
• Иракийн дайн ба Олон улсын нийтийн эрх зүйн асуудал
• Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
• Олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэх

2006 он
Гарын авлага, ном
• “Гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн эрх” эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл
• Олон улсын гэрээ (Хүний эрх)
• Олон улсын эрх зүйн нэр томъёоны тайлбар толь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• Дэлхийн эрх зүйн тогтолцоог харьцуулсан эрх зүйн үүднээс ангилах нь
• Дүрвэгчдийн эрх зүйн байдал
• Өрсөлдөөний эрх зүй нь үндэстэн дамнасан корпорацийг зохицуулах хамгийн шилдэг арга болж чадах уу?
• Маргааныг шүүхээс гадуур шийдвэрлэх арга: Зуучлал
• Дэлхийн улс гүрнүүдийн хүн ам зүйн бодлого
• Олон улсын эрх зүйн болон үндэсний эрх зүйн харилцан хамаарал
• Эмгэнэлт хэргүүд ба эрүүгийн эрх зүйн гарцаагүй байдлыг эрх зүйн харьцуулсан төлөвт авч үзэх нь
• Монгол Улс дахь харьцуулсан эрх зүйн судалгаа
• Газар өмчлөх эрх ба газрын хэвлийн баялгийг ашиглах эрх: Германы эрх зүй дэх ашиг сонирхлын зөрчил
• Ажил гүйцэтгэх гэрээ, түүний үндсэн нөхцөл
• Монгол Улсын Дээд шүүхийн тайлбарын эрх зүйн орчинг үнэлж дүгнэх нь
• Legal system of Mongolia
• Олон улсын эрүүгийн шүүх ба Үндсэн хуулийн асуудал
• Олон улсын гэрээг үндэсний шүүхэд хэрэглэх асуудалд (хэрэгцээ, олон улсын практик, заншил, жишиг)
• Олон улсын эрх зүйн зохицуулалтад Монгол Улсын оролцоог өргөтөх нь
• Хятад улсын газрын эрхийн дүрмийн одоогийн байдал хийгээд шинэчлэлийн асуудал

2007 он
Гарын авлага, ном
• “Латин нэр томъёоны толь” толь бичиг
• “Гадаад орны Үндсэн хуулийн оршил хэсэг” эмхтгэл
• “Монгол Улс ба НҮБ” эмхтгэл
• М. М. Богуславский зохиогчтой “ Олон улсын хувийн эрх зүй” сурах бичгийн орчуулгатай холбогдолтой ажлууд хийгдэж байсан.
• “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц” эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл
• Гадаадын иргэд, харъяатын асуудал эрхлэх алба (эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл) эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл
• Монгол-Солонгос-Англи хууль зүйн нэр томъёоны толь тайлбар толь
• “Монгол, Буриадын заншил, заншлын эрх зүй” Илтгэлийн эмхтгэл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн
• Японы эрх зүйн тогтолцоо ба түүнд шүүхийн жишгийн эзлэх байр суурь
• “Publicum et Privatum”
• ИБУИНВУ ба Монгол Улсын жишгийн эрх зүй /харьцуулалт/
• Эрх зүйн соёлНийтлэл
• Жишгийн эрх зүй ба Заншлын эрх зүйн харилцан хамаарал
• ИБУИНВУ, ХБНГУ, Япон, Монголын жишгийн эрх зүй

2008 он
Гарын авлага, ном
• “Монгол Улс ба НҮБ” баримт бичгийн эмхтгэл
• Гадаадын иргэд, харъяатын асуудал эрхлэх алба (эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл)
• М. М. Богуславский зохиогчтой “ Олон улсын хувийн эрх зүй” сурах бичиг
• “Латин нэр томъёоны толь” толь бичиг
• Монгол-Солонгос-Англи хууль зүйн нэр томъёоны толь
• “Гадаад Улсуудын Үндсэн хуулиудын оршил” баримт бичгийн эмхтгэл
• “Бизнесийн холбогдолтой Монгол Улсын хуулиуд” эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл (монгол хэлээр)
• “Бизнесийн холбогдолтой Монгол Улсын хуулиуд” эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл (англи хэлээр)
• “Монгол Улсын Үндсэн хууль” (1924, 1940, 1960, 1992 онуудын) эмхэтгэл монгол, англи хэл дээр хуулийн эмхэтгэл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• “Монголын эрх зүйн тогтолцоо: асуудал ба шийдэл”
• “Хүний эрх ба олон улсын худалдааны эрх зүйн харилцан хамаарал”
• “Худалдааны зохицуулалт ба хүний эрхийн олон улсын эрх зүйд эзлэх байр суурь”
• “Гадаадын хөрөнгө оруулалт-Эрх зүйн асуудал” Асуулт-хариулт Ном
• “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт” Нэг сэдэвт ном

2009 он
Гарын авлага, ном
• “Constitutionalism and constitutional law in Mongolia”,
• “Transitional period and legal reform in Mongolia”
• “Монгол Улс, Оросын Холбооны улсын хууль зүйн салбарын боловсон хүчин бэлтгэх асуудал”
• “Гадаадын хөрөнгө оруулалт, чөлөөт бүсийн эрх зүйн зохицуулалт-МУ, ОХУ, БНХАУ-ын эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл”
• Особые экономические зоны: правовое регулирование (материалы к круглому столу)
• Олон улсын Үндсэн хуулийн оршил
• Гадаадын хөрөнгө оруулалт /200 асуулт, хариулт/
• Гадаадын хөрөнгө оруулалт /эрх зүйн асуудал/

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
• Өмчлөх эрх ба өмчийн мөн чанар
• Гадаадын хөрөнгө оруулалт ба эдийн засгийн Чөлөөт бүс
• Шүүх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд орчуулагчийн оролцоог чухалчлах нь”
• “Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн хүрээний хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний зөрчилдөөн” судалгааны ажлын товч тайлан

Секторын зохион байгуулсан сургалт, семинар:

2003 он
• “Монгол Улсын Олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх практик асуудал” сэдэвт сургалт-семинар
• “Олон улсын гэрээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал” сургалт-семинар
• Эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээний хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал” сэдэвт сургалт-семинар
• “Олон улсын болон давхар татварын эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт сургалт-семинар
• “Арбитрын тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал” сэдэвт сургалт-семинар
• ХЗҮТ-ийн багш, ЭША нарт зориулсан арга зүйн семинар

2004 он
Хичээл, илтгэл
• Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын асуудлаар ХЗҮТ-ийн ажилтнууд болон МУИС-ийн ХЗС-ийн ОУЭЗ-н төгсөх ангийн оюутнуудад лекц уншив (4 цаг).
• Сургагч багш бэлтгэх зорилгоор Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөрөөс ХЗҮТ-тэй хамтран зохион байгуулсан бүсийн сургалтын хүрээнд Өвөрхангай, Дорнод аймагт хичээл заав (64 цаг).
• 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Зээлийн гэрээ” сэдвээр ХЗҮТ-өөс өмгөөлөгчдөд зориулсан сургалтад хичээл заав (2 цаг).
• “Хууль зүйн орчуулга” хичээлийг МУИС-ийн ХЗС-ийн ОУЭЗ-н 3-В ангид заав (24).
• “Харьцуулсан эрх зүй” хичээлийг “Шихихутаг” дээд сургуульд заав (36 цаг).
• Сургагч багш бэлтгэх зорилгоор Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөрөөс ХЗҮТ-тэй хамтран зохион байгуулсан зүүн бүсийн сургалтад туслах багшаар ажиллав (16 цаг).
• “Билиг” дээд сургуульд “Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй” хичээл заав (36 цаг).
• МУИС-ийн ОУХС-ийн магистрантуудын эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Олон Улсын эдийн засгийн байгууллагуудын эрх зүйн байдал” сэдвээр илтгэл (15 хуудас) тавив.
• МУИС-ийн ХЗС-ийн 4 дүгээр курсын оюутнуудад “Дэлхийн Худалдааны Байгууллага” сэдвээр хичээл заав (10 цаг).
• 11 сарын 25-ны өдөр шинээр томилогдсон п=рокурор нарт зориулсан сургалтад “Олон улсын гэрээ, хүний эрх” сэдвээр лекц уншив (8 цаг).
• 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Эрүүгийн хэргийн менежмент, шүүх, прокурор, өмгөөлөгч нарын харилцан ажил, олон улсын эрх зүй” сэдэвт сургалтад “Олон улсын эрүүгийн эрх зүй” сэдвээр лекц уншив (6 цаг).
• 12 дугаар сарын 7-ны өдөр “Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх, эрх чөлөө” сэдэвт симпозиумд “Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх, эрх чөлөөний талаархи олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, тэдгээрийн Монгол Улс дахь хэрэгжилт” сэдвээр илтгэл (6 хуудас) тавив.

Зохион байгуулсан хурал, семинар
• ХЗҮТ, ШУА, УИХ-ын Тамгын Газар, Дэлхийн Банкнаас хамтран зохион байгуулсан “Монгол Улс дахь эрх зүйн шинэтгэл болон харьцуулсан эрх зүй судлалын хөгжил” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын бэлтгэл ажилд оролцов.
• ХЗҮТ, МУИС, Солонгосын хууль тогтоомжийн судалгааны хүрээлэн, Күүкминий Их сургуулиас хамтран зохион байгуулсан ”Монгол Улс болон Өмнөд/Хойд Солонгосын эрх зүйн байдал ба хэтийн төлөв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын бэлтгэл ажилд оролцов.
• "Төв Ази болон Монгол Улсад Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийг соёрхон батлах, хэрэгжүүлэх" сэдэвт семинарыг ХЗҮТ-өөс ХБНГУ-ын PRO-NGO, Монгол Улсын Олон улсын эрүүгийн шүүхийг дэмжих үндэсний эвсэлтэй хамтран зохион байгуулахад оролцов.
• ХЗҮТ, МУИС, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Нагоягийн Их сургуулийн Азийн эрх зүйн солилцооны төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Газрын эрх зүйн асуудал, практик” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулах ажилд оролцов.
• Хойд Америк-Монголын бизнесийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан хөрөнгө оруулагчдын бага хурал болон түүний бэлтгэл ажилд оролцов.
• Альтернатив төвтэй хамтарч Монгол Улсад суугаа гадаадын элчин сайд нартай лекц зохион байгуулав (нийт 5 удаа)
• Үндсэн хуулийн 80 жилийн ой, Монгол Улсын гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн 70 насны ойд зориулсан “Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээн дэх шинэтгэлийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулахад оролцов.

2005 он
• Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарт “Олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэх нь” сэдэвт сургалт/8 цаг/
• Шүүгч нарт “Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүдэн шүүлтийн эсрэг конвенц” сэдэвт сургалт/8 цаг/
• Дунд шатны прокурор нарт Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн сэдвээр/4 цаг/

2006 он
• ”Олон улсын гэрээг хэрэглэх” сургалт
• “Олон улсын эрүүгийн шүүх” сургалт
• “Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн хичээл зүйг боловсронгуй болгох” сургалт
• “Гэрлэлтийн гэрээ: харьцуулсан судлал” илтгэл

2007 он
• “Үндэсний шүүхэд олон улсын гэрээг хэрэглэх нь” сургалт
• “Хүний эрхийн эрх зүйн харьцуулсан судалгаа” сургалт
• “Олон улсын гэрээ” сургалт
• “Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн” хурал
• “Палермогийн конвенц ба үндэсний хууль тогтоомж” хурал
• “А look into the Nature of Conflicts and the Importance of Social Value in China and Mongolia” хурал
• “Монгол, Өмнөд\Хойд Солонгос дахь олон улсын эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, газрын эрх зүйн өөрчлөлт” хурал
• “Монгол ба Бурядын заншил, заншлын эрх зүй” хурал

Хурал, семинарт илтгэл хэлэлцүүлсэн байдал
• Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн
• ИБУИНВУ, ХБНГУ, Япон, Монголын жишгийн эрх зүй
• Харьцуулсан эрх зүйн орчин үеийн чиг хандлага


2008 он
• “Хүний эрх” сэдэвт хичээл
• “Хууль тогтоох ажиллагаа ба өнөөгийн байдал” Солонгос Монголын хамтарсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал
• “Brief history of Modern Japanese Law” хурал
• “Implementation good governance and human right” сургалт
2009 он
• “Гадаадын хөрөнгө оруулалт: чөлөөт бүсийн эрх зүйн зохицуулалт-I шат”
олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, дугуй ширээний уулзалт
• “Чөлөөт бүсийн эрх зүйн зохицуулалт- II шат”Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, дугуй ширээний уулзалт
• “Монгол Улс, Солонгос Улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт: тулгамдсан асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал
• Дэлхийн банкны төлөөлөгчдийн уулзалт
• Сэүлийн Улсын их сургуулийн ХЗС-ийн профессор Санг-Мюун Рэ
• Олон улсын эрх зүйн судлаачдын дунд дугуй ширээний уулзалт-ярилцлага
• Дэлхийн банкны төлөөлөгчид, Гадаад улсуудын Парламентын гишүүдийн уулзалт